Nacionalna naknada za starije osobe
Vijesti

Nacionalna naknada za starije osobe

Tko može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe?

Prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe („Narodne novine“, broj 62/2020), pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

  1. da nije korisnik mirovine prema propisima Republike Hrvatske ili prema propisima druge države i nije osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  2. da korisniku i/ili članovima kućanstva prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva, mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe (820,80 kn)
  3. da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  4. da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  5. da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno od navedenih uvjeta, korisnik prava na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine.

Iznimno od navedenih uvjeta, korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Kojoj ustanovi se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe?

O pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe odlučuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u pravom i drugom stupnju. Zahtjev se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Može li pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ostvariti korisnik mirovine?

Iznimno, korisnik prava na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine. Pravo na nacionalnu naknadu u tom slučaju pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja.

Koliko iznosi nacionalna naknada za starije osobe?

Nacionalna naknada za starije osobe iznosi 820,80 kn (od 1. siječnja 2022.) mjesečno po korisniku. Iznos naknade usklađuje se jednom godišnje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a odluku o usklađivanju donosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Kako se isplaćuje nacionalna naknada za starije osobe?

Nacionalnu naknadu za starije osobe isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, putem poslovnih banaka. Naknada se utvrđuje u mjesečnim svotama i isplaćuje se u Republici Hrvatskoj u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Je li pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe nasljedno?

Nacionalna naknada za starije osobe je osobno pravo korisnika određenog ovim Zakonom i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti.

Što se smatra prihodom?

Prihodom se, u smislu ovoga Zakona, smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.

U prihod se ne uračunavaju: doplatak za pomoć i njegu i invalidnina prema propisima o socijalnoj skrbi, invalidnina prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, invalidnina prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kao niti naknada zbog tjelesnog oštećenja i doplatak za pomoć i njegu prema propisima iz mirovinskog osiguranja te druge naknade koje ne podliježu plaćanju poreza na dohodak prema poreznim propisima.

PITANJA GRAĐANA:

Živim u stanu u Zagrebu, primam mirovinu iz BiH u iznosu od 500 kuna, a sklopio sam ugovor o dosmrtnom uzdržavanju s unukom. Zanima me mogu li ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ne možete ostvariti, jer ste primatelj uzdržavanja na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Imam prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj više od 30 godina, od 1970. do 1988. godine te od 2008. nadalje. Imam li pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe?

Pravo na nacionalnu naknadu ne možete ostvariti s obzirom na to da ne ispunjavate uvjet od 20 godina neprekidnog prebivališta na području RH, računajući od dana podnošenja zahtjeva. Naime, trebali biste imati prijavljeno neprekidno prebivalište od 2000. godine.

Korisnik sam mirovine iz BiH u iznosu od 950 kn, živim sa suprugom koja nema prihod. Imamo više od 65 godina života. Možemo li ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe?

S obzirom na to da ste korisnik mirovine u iznosu višem od 820,80 kn, ne možete ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe, ali Vaša supruga može, jer ukupni prihod vašeg kućanstva ne prelazi iznos od 820,80 kn mjesečno po članu kućanstva.

Izvor: BNZH